• اطلاعیه ساعت امتحانات نیمسال تابستان

  به اطلاع كليه  دانشجويان پودمانيها مير ساند امتحانات نيمسال جاري(نيمسال تابستان سال تحصيلي93-92 ) در يك نوبت ساعت17-15 برگزار مي گردد و همچنین به اطلاع دانشجویان ترمی می رساند امتحانات نيمسال جاري(نيمسال تابستان سال تحصيلي93-92 ) در يك نوبت ساعت11- 9 برگزار مي گردد  ساعتهاي خارج از موارد فوق براي دروس عملي ،آزمايشگاهي ،كارگاهي و غيره فرماليته بوده و امتحان آن با استاد مربوطه  در سر كلاس درس هماهنگ مي گردد .

 • اطلاعيه مهم انتقالي و ميهمان

        به اطلاع كليه دانشجوياني كه متقاضي انتقال ، ميهمان ، تغيير رشته و انتقال توام با تغيير رشته مي باشند مي رساند اين دسته از دانشجويان مي توانند از مورخه 25/5/93 الي 6/6/93 نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه سجاد اقدام نموده و مستندات مربوط به درخواست خود را به قسمت آموزش ( خانم حسني ) تحويل دهند.      

 • اطلاعیه کارت ورود به جلسه نیمسال تابستان

    به اطلاع كليه دانشجويان گرامي ميرساندجهت اخذ كارت ورود به جلسه امتحاني ترم و پودمان تابستان از مورخه 26 تا 30 مرداد به سايت سجاد مراجعه و بعد از پرينت جهت تاييد و ممهور شدن به امور مالي مركز مراجعه فرماييد.  

 • اطلاعیه زمان حذف پزشکی امتحانات نیمسال تابستان

  به اطلاع ميرساند جهت انجام حذف پزشكي وثبت درخواست تجديد نظر برگه امتحاني در نيمسال تابستان سال تحصيلي93-  92 در سامانه آموزشي سجاد مراتب به شرح ذيل ميباشد.( لازم به ذكر است مدارك ومستندات حذف پزشكي48 ساعت بعد از هر امتحان بايد ارائه گردد): مهلت ثبت حذف پزشكي توسط امتحانات مركز :  30/5/93 لغايت 9/6/93***** مهلت ثبت درخواست تجديد نظر برگه امتحاني توسط دانشجویان ترمی:1/6/93 لغايت 19/6/93***** مهلت ثبت درخواست تجديد نظر برگه امتحاني توسط دانشجویان پودمانی:15/6/93 لغايت 28/6/93